عارضه یابی فرایندهای پژوهشگاه فضایی ایران
عارضه یابی فرایندهای پژوهشگاه فضایی ایران
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 7 - 1
نویسندگان : بهزاد معمار ماهر *

چکیده :
در اغلب پروژه هاي عارضه یابی برنامه ریزي و کنترل مشکل است. در این پروژه ها عوامل موثر بسیار زیادی موثر بوده و شدت آن در سازمانهای مختلف متفاوت میباشد و ممکن است برنامه پروژه با گذشت زمان و افزایش شناخت مجریان نسبت به سازمان، دچار تغییر و اصلاح گردد. از این رو لازم است تا برنامه تدوین شده براي عارضه یابی از انعطاف پذیري لازم برخوردار بوده تا بتوان در صورت لزوم فعالیتهاي جدید را به آن افزود و فعالیتهایی را که کم اثر یا غیر قابل اجرا تشخیص داده می شوند را حذف نموده وهمین مطلب می تواند موجبات تغییر اولویت ها را ایجاد نماید. داشتن برنامه جهت اجراي این پروژه ها یکی از ضروریات میباشد. عارضه یابی بعنوان یکی از ابزارهاي اولیه و مفید براي سازمانهائی است که در اندیشه تعالی و بهبود بوده و سعی دارند در این راه قدم بگذارند .از آنجاکه عارضه یابی یکی از ابزارهاي ابتدایی، کاربردي و مفید براي سازمانهایی است که در تفکرشناسایی نقاط ضعف و ارتقا می باشند و سعی در قدم گذاشتن در این راه را دارند لذا ضرورت توجه به جوانب تخصصی موضوع و عدم سیاسی کاری احتمالی در ارائه عارضه های مشاهده شده از نکات مهم در اجرای پروژه می باشد. هدف این پژوهش در آنست تا با نشان دادن فرایندهای موجود پژوهشگاه فضایی ایران، شناخت کاملتری از اجزا تشکیل دهنده پژوهشگاه ارائه کرده و با شناسایی عارضه ها فرایندهای مربوط به این پژوهشگاه به ارائه و توسعه راه حل هایی جهت مرتفع نمودن آنها بپردازد. این پژوهش با توجه به مبنای علمی مطرح شده به شناخت فرایندها، تحلیل محیط و عارضه یابی و شناسایی فرصتهای بهبود پرداخته و راهکار و راهکارهایی را برای برطرف کردن این مشکلات ارائه نماید.

واژگان کلیدی :
عارضه یابی، فرایند، پژوهشگاه فضایی ایران