بررسی علل تأخیر پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه احداث سیستم فاضلاب شهری شهرداری هرات)
بررسی علل تأخیر پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه احداث سیستم فاضلاب شهری شهرداری هرات)
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 56 - 47
نویسندگان : محسن گرامی * و محمد عابد انور

چکیده :
پروژه‌های عمرانی، یکی از عوامل اثرگذار بر اقتصاد و پیشرفت کشورها محسوب می‌شوند. تمام ممالک دنیا برای ایجاد تسهیلات لازم برای شهروندان خود، دست به اجرای پروژه‌های عمومی می‌زنند. اتمام به‌موقع پروژ‌ه‌های عمرانی باعث ایجاد شغل، گردش مالی و صرفه‌جویی در منابع مالی می‌گردد. عدم توجه لازم و کافی در امر تطبیق پروژه‌های عمرانی با معیارهای لازم آن، می‌تواند صدمات فراوان و شدیدی را در بسیاری از بخش‌ها مانند اشتغال‌زایی، بهره‌وری و کسب رضایت مردم به وجود آورد. این تحقیق توصیفی - تحلیلی که ازلحاظ هدف کاربردی بوده و نظر به نوع داده‌ها، ترکیبی- اکتشافی می‌باشد، با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، با عوامل ساخت پروژۀ‌‌ احداث سیستم فاضلاب شهری هرات که از طریق نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند، علل بروز تأخیرات را شناسایی کرد که شامل پنج دسته با 29 زیرمجموعه بودند که از روش تحلیل سلسله‌مراتبی AHP اولویت‌بندی شدند. نتایج حاکی از این است که نبود امنیت، بروکراسی روند تدارکات، شرایط اقتصادی کشور، نقص در سیستم ارزیابی پیمانکاران و نداشتن کارمندان متخصص در تناسب با کار در شهرداری هرات، از مهم‌ترین عوامل بروز تأخیرات است.

واژگان کلیدی :
پروژه‌ی عمرانی، تأخیر پروژه، شهرداری هرات، AHP و فاضلاب شهری