تاثیر رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 21 - 8
نویسندگان : سید رسول معصومی * و سمیه قربانی خارکشی

چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله بین سال های 1393 الی 1398 می باشد که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 148 شرکت و در مجموع 888 سال-شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و روش داده های پانلی (تابلویی)- اثرات ثابت بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین رقابت صنعت و مدیریت سود شرکت ها در دوره بررسی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است. اما اثر تعدیلی رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود مورد تایید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی :
رقابت صنعت، حاکمیت شرکتی، مدیریت سود