دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 32 - 42
نویسندگان : مهران پور صفر سادات محله و رقیه نیک پیما چافی * و رقیه رهبری فتیده

چکیده :
مدیریت در سازمان برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار نظامات و سیستم‌هایی می‌باشد تا فضای مساعد برای افزایش بهره‌وری را تضمین کند. از مهمترین این نظامات، سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان جهت بررسی رفتارها و قابلیت‌های آنان و رشد و شکوفایی آنان برای رسیدن به اهداف سازمان می‌باشد. در این مقاله با استفاده از روش ویکور فازی به ارزیابی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش براساس استرس شغلی پرداخته شده است و سپس با استفاده از روش‌های آماری مناسب به تحلیل نتایج به دست آمده پرداخته شده است. پس از تعيين شاخص‌ها و اندازه‌گيري آن‌ها نياز به جمع‌بندي شاخص‌ها براي دستيابي به ميزان عملكرد هر واحد است. تعيين عملكرد هر کارمند در مقايسه با ساير کارمندان معني‌دار و قابل بررسي و اظهارنظر است. در پایان نتیجه‌گیری می‌شود که بین عملکرد کارکنان و استرس شغلی ارتباط معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
بهره‌وری، استرس شغلی، ویکور فازی


مشاهده مقاله
310
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱