بررسی ابعاد موقعیت‌یابی برند شخصی
بررسی ابعاد موقعیت‌یابی برند شخصی
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 33 - 22
نویسندگان : شاهرخ فاتحی * و عبدالحمید حاجی پور شوشتری و محمد مهبودی

چکیده :
هدف: بررسی چگونگی تأثیر ابعاد مبتنی بر مخاطبان محور ، تمایز ، قابلیت ، استراتژی و عملکرد بر جایگاه‌یابی برند شخصی بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشارکت‌کنندگان دوره جامع و تخصصی برندینگ در نیمه اول سال 1399 در سازمان مدیریت صنعتی در تهران که حجم نمونه 148 نفری از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به‌ منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS3 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان می دهد که ابعاد مبتنی بر مخاطبان محور ، تمایز ، قابلیت ، استراتژی و عملکرد بر جایگاه‌یابی برند شخصی تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد. نتیجه¬گیری: نتایج این مطالعه اثر قابل‌ توجه ای بر تأثیر ابعاد مبتنی بر مخاطبان محور ، تمایز ، قابلیت ، استراتژی و عملکرد بر جایگاه‌یابی برند شخصی دارد.

واژگان کلیدی :
ابعاد مبتنی بر توانایی ، ابعاد مبتنی تمایز ، ابعاد مبتنی مخاطب ، ابعاد مبتنی عملکرد برندسازی شخصی ، ابعاد مبتنی بر استراتژی