دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 20 - 31
نویسندگان : منصوره یزدی * و مراد کردی

چکیده :
هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سن بر خوش بینی ، نوآوری و انگیزه لذت جویانه و سودمندانه و رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری انجام گرفته است. روش : پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و و حیث روش تحقیقی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت پارس خودرو به تعداد 1650 که حجم نمونه 312 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: یافته‌های نشان می دهد که متغیره سن بر خوش بینی ، نوآوری و رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری تاثیر دارد . و همچنین خوش بینی ، نوآوری و انگیزه لذت جویانه بر رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری تأثیر مثبت و معنی دار می گذارد. نتیجه¬گیری: یکی از پیامدهای بازاریابی این مطالعه این است که تمرکز بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به فناوری کافی نیست ، زیرا لازم است تأثیرات آنها بر تمایل به استفاده از خدمات در نظر گرفته شود.فناوری های جدید به گونه ای باشدکه به سطح کیفیت بهتر زندگی سنین متفاوت مصرف کنندگان ودر نتیجه خوش بيني آنها کمک کند.

کلمات کلیدی :
خوش بینی، نوآوری، انگیزه لذت جویانه و سودمندانه، رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری


مشاهده مقاله
298
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱