شخصی سازی و انگیزه لذت بخش در ایجاد تجربیات مشتری و وفاداری در خرده فروشی آنلاین بلج
شخصی سازی و انگیزه لذت بخش در ایجاد تجربیات مشتری و وفاداری در خرده فروشی آنلاین بلج
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 89 - 77
نویسندگان : مینا الماس زاده یاقوتی * و مرادکردی

چکیده :
هدف: بررسی تاثیر شخصی سازی و انگیزه لذت جویانه بر اجزای شناختی و احساسی تجربه مشتری بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کاربران سایت نظرسنجی یو چک که از فروشگاه اینترنتی بلج خرید داشته اند که تعداد آنها نامعین است که حجم نمونه 384 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: شخصی سازی و انگیزه لذت طلبانه در ایجاد تجربیات مشتری و وفاداری در خرده فروشی آنلاین بلج تاثیر مثبت و معنی دارد دارد. یافته ها مرتبط با آزمون فرضیه ها تأیید کننده روابط مثبت شخصی سازی و انگیزش لذت بر اجزای شناختی و احساسی تجربه مشتری و همچنین تأثیرات مثبت تجربه مشتری بر وفاداری است. نتیجه گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق بیانگر این است که تمام فرضیه های تایید کننده روابط مثبت شخصی سازی پشتیبانی می کنند . نتایج این مطالعه بینش نظری و مدیریتی را برای بهبود تجربه و وفاداری مشتری فراهم می کند.

واژگان کلیدی :
شخص سازی، انگیزه لذت جویانه، شناخت احساس مشتری، شناخت تجربه مشتری، تیلیعات دهان به دهان الکترونیکی، قصد خرید مجدد