تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای امنیت روانی و سرمایه روانشناختی
تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای امنیت روانی و سرمایه روانشناختی
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 76 - 57
نویسندگان : محمد احمدی سعدی * و گلناز تاج الدین

چکیده :
رقابت جهانی، عدم اطمینان اقتصادی و تغییر سریع فناوری، خلاقیت را سنگ بنای نوآوری قرار داده است. به همین جهت خلاقیت یک منبع سازمانی مهم و راهی برای بهبود عملکرد و بقا سازمانی محسوب می شود. در نتیجه سازمان ها اغلب به دنبال اتخاذ سیاست هایی هستند که خلاقیت کارکنان را تقویت کنند. برای این کار، محققان نقش اشکال مثبت رهبری را مورد تاکید قرار داده اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با توجه نقش های واسطه ای سرمایه روانشناختی و امنیت روانی می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی در بازه مقطعی قرار می گیرد و هدف پژوهش از نوع کاربردی می باشد. کارمندان سازمان صدا و سیما مرکز فارس و شهرداری شیراز، جهت جمع آوری داده ها و توزیع پرسشنامه، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند و 190 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. جهت بیان آمار توصیفی و بررسی فرضیات پژوهش، از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید که داده ها توسط نرم افزارهای Smart PLS2 و SPSS 25 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که رهبری اصیل اثرگذاری مثبتی بر خلاقیت، سرمایه روانشناختی و امنیت روانی دارد. به علاوه، نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی و امنیت روانی نیز تایید شد و اثرگذاری مثبتی بر خلاقیت کارکنان دارند.

واژگان کلیدی :
رهبری اصیل، خلاقیت، سرمایه روانشناختی، امنیت روانی